Tiễn đưa

Tác giả:

Chân rộn, lòng đau xé
Tay buông, dáng não nùng.
Đứng dừng trông mắt lệ,
Đi bắc cầu nhớ nhung.

Người xa, buồn lại gần
Tai nặng lời giao thân
Ngã ba áo lặn…
Dặm trường thương cố nhân.

Gió về, chiều sẽ kể…
Bước chậm tưởng gần người
Cây dài lung bóng xế
Sương sầu gieo xuống vai.

Thảo luận cho bài: "Tiễn đưa"