Tiền kiếp ai đây

Tác giả:

Cậu Bảy Phù Dung trên bến sao
Lưng dài nghe mỏi thú nằm cao
Giường mây bước xuống nơi bùn bụi
Lê kiếp người Thơ mộng suối Đào.
(Sài đô, 1-1-1969)

Thảo luận cho bài: "Tiền kiếp ai đây"