Tiễn ông Ngô Nhữ Sơn ra làm hiệp trấn Nghệ An

Tác giả:

Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất Nghệ An

Cẩm La giang thượng khấu chinh an,
Bát hội phi nan tích biệt nan.
Bát đại kỳ văn hoa lưỡng quốc,
Nhất xa cao vũ nhận toàn Hoan.
Nhân tòng đạm bạc tư vi chính,
Thiên vị kiềm lê bất phóng nhàn.
Bắc vọng Hồng sơn khai đức diệu,
Thiên nhai cử tửu khách hương quan.

 
Ngô Nhữ Sơn: tức Ngô Nhân Tĩnh, tự Nhữ Sơn, nguyên người Trung Quốc sang ở Gia Định, thành người Việt Nam. Ông học giỏi thơ hay. Tháng giêng năm Gia Long thứ 10 (1811), ông đang làm quan tham trị Bộ Hộ ở Huế, được bổ hiệp trấn Nghệ An. Lúc đó Nguyễn Du đang làm cai bạ Quảng Bình, có thơ này tiễn ông.

Thảo luận cho bài: "Tiễn ông Ngô Nhữ Sơn ra làm hiệp trấn Nghệ An"