Tiến sĩ giấy

Tác giả:

Ông đỗ khoa nào, ở xứ nào
Thế mà hoa, hốt, với trâm, bào ?
Mỗi năm mỗi tết trung thu đến
Tôi vẫn quen ông, chẳng muốn chào.

Thảo luận cho bài: "Tiến sĩ giấy"