Tiễn xuân

Tác giả:

Bao nhiêu tha thiết với người
Núi khêu trăm ngọn cầm lời mây bay
Bao nhiêu khép mở tỏ bày
Cúi hương nhận cả vòng tay đương thì
Mua đào tiễn mỗi xuân đi
Năm năm tháng tháng chắc gì đã em
2-1999

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Tiễn xuân"