Tiếng bom

Tác giả:

Thức dậy tiếng bom gầm
Chỉ thấy trăng sáng rỡ
Chói nửa màn em nằm
Chói trên sông một nửa
Chỉ ánh trăng là có
Và tiếng bom là không.

Thảo luận cho bài: "Tiếng bom"