Tiếng ca

Tác giả:

Ta đến: sau màn vắng tiếng ca
Ta đi: ca lý vọng theo ta
Khúc người khuê phụ hầu ông lớn
Sầu đối đông quân điểm nụ hoa
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

Thảo luận cho bài: "Tiếng ca"