Tiếng chào

Tác giả:

Đời bao nhiêu bận rộn
Nhiều cạm bẫy chông gai
Bóng ác muốn tràn ra hung dữ
Tôi vẫn đây
Đập đập không ngừng
Hỡi người có nghe
Trái tim người đang đập
Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Tiếng chào"