Tiếng cười năm đói

Tác giả:

Tết. Ăn chuột nướng và hút lá rừng thay thuốc
Giữa Trường Sơn thèm một điếu Trường Sơn
Diệt xong địch, đói suýt không bò về được
Nhưng nghe thơ Xuân vẫn dậy tiếng cười ròn.

Thảo luận cho bài: "Tiếng cười năm đói"