Tiếng địch hồn quê

Tác giả:

Liễu gẫy cành, mai rụng trắng hoa,
Tơi bời tâm sự mấy đêm qua…
Hồn quê nghẹn nhịp cầu mưa nắng,
Ảo ảnh tan trong tiếng địch nhòa.

Thảo luận cho bài: "Tiếng địch hồn quê"