Tiếng Hờn Trong Gió

Tác giả:

1954

Tiếng hờn trong gió
Lừng reo vang đó đây
Thét gào muôn lá
Những khi chiều tà

Tiếng hờn trong gió
Hờn tàn đêm thâu
Có nào ai thấu ?
Reo hờn vì đâu ?

Hờn cho cho sanh linh đang sống lầm than
cho đến giờ hết tan.
Hờn cho non sông đang chinh chiến lừng reo vang
bao ngày ly tán.
Chờ cho êm nguôi tan bao hết niềm đa mang
nước non ngập tràn.
Ngày vui tươi ấy sẽ mang đến cho non sông
muôn ngàn vinh quang.

Tiếng hờn trong gió
Lừng reo vang đó đây
Thét gào muôn lá
Những khi chiều tà

Tiếng hờn trong gió
Hờn tàn đêm thâu
Có nào ai thấu ?
Reo hờn vì đâu ?

Thảo luận cho bài: "Tiếng Hờn Trong Gió"