Tiếng khóc giờ đây

Tác giả:

Phật có bàn tay dẹp bất-bình
Cả ngàn con mắt chiếu vô-minh
Chỉ đôi tai Phật, sao nghe xiết
Tiếng khóc giờ đây của chúng sinh!
20-9-1963

Bài thơ này còn được tuyển lại trong tập Bút nở hoa đàm.

Nguồn: Lửa từ bi, Đoàn thanh niên tăng ni xuất bản, Sài Gòn, 1963

Thảo luận cho bài: "Tiếng khóc giờ đây"