Tiếng vang lịch sử

Tác giả:

Kê minh nhật thướng cựu sơn xuyên,
Hồi ức Quang Trung vũ hịch truyền.
Sơn vĩ sơn đầu hoa giải ngữ,
Hòa âm xuân thảo nhiễu bình nguyên.
(Tết Kỷ Dậu)

Thảo luận cho bài: "Tiếng vang lịch sử"