Tiếng Việt

Tác giả:

Tiếng Việt ngày nay bị Hán rồi

“Đương kim” bị tẩy thành “đương thời”
“Khả năng” được tạo bởi trời đất
“Chất lượng” bị dùng thế tốt-tồi
“Liên hệ” dùng thay cho nói chuyện
Ghi danh lại bảo “đăng ký” chơi
Tiểu, trung, đại học còn chi nữa
Cấp một, hai, ba cũng được rồi

TTT

Thảo luận cho bài: "Tiếng Việt"