Tiếp thư vợ gửi áo rét, bút và vài thứ

Tác giả:

Nhất giam đăng hạ vạn hàng đề,
Thử dạ tàn hồn nhiễu tú khuê.
Trường hận thuỳ giao luân cảm tự ?
Độc miên nhân tự vọng kim kê.
Hàn y ổn thiếp phong tân tứ,
Tố quản tiêm minh tẩy cựu đề.
Lai thất tha thời hảo qui khứ,
Nhập môn tri hữu nhẫm thung thê.

Thảo luận cho bài: "Tiếp thư vợ gửi áo rét, bút và vài thứ"