Tiết đại hàn kỳ 1

Tác giả:

Tạc nhật tiểu hàn thử vị hưu,
Kim nhật đại hàn hàn sưu sưu.
Tài quá hàn hầu hậu phục kỷ nhật,
Truyền nhãn dĩ thị nhất niên chu.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Tiết đại hàn kỳ 1"