Tiết kiệm

Tác giả:

Đã hẹn kiếp chung trăng chung gối
Sổ tiết kiệm riêng khối nội tình

Thảo luận cho bài: "Tiết kiệm"