Tiểu hàn 小寒 • Tiết tiểu hàn

Tác giả:

Vũ úc hàn dương bất khả kỳ,
Doanh hư tiêu tức thục tiên tri.
Cốt băng nhĩ địch ngã nghi ngã,
Hạng lạp điền thoa thuỳ vấn thuỳ.
Bạng thế tiểu mai khai khẩu tiếu,
Định sào tân yến cách liêm khuy.
Tích nhân diệc hữu như dư giả,
Kịch tuý cuồng ca dã vị si.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Gió, mưa, ấm, lạnh biết đâu trời?
Cùng lẽ sinh, tiêu, đầy lại vơi.
Xương buốt, tai ù, mình tưởng mượn,
Nón che, tơi phủ, khách thưa lời.
Mai cười trước mái đương vừa độ,
Én ngó qua rèm định kiếm nơi.
Người trước với ta so chẳng khác,
Ngâm tràn chén khướt, kém chi ai.

Thảo luận cho bài: "Tiểu hàn 小寒 • Tiết tiểu hàn"