Tiêu Thì Tiêu !

Tác giả:

Có phải là yêu, có phải yêu ?

Sao thấy nắng tươi lúc đã chiều
Sao tim thỉnh thoảng ngừng một nhịp
Sao mặt khờ khờ, dáng phiêu phiêu

Chắc vậy là yêu, chắc là yêu
Nhưng mà yêu vậy … được hổng nhiều
Nhưng mà yêu vậy … vui hông thấy
Chỉ thấy người yêu … chọc lêu lêu

Thôi hổng thèm yêu, thôi hổng yêu
Yêu chi cho … lộn sáng và chiều
Yêu chi mười việc làm được một
Ngủ ít, mơ nhiều … đời chắc tiêu !

Mà hổng muốn yêu vẫn cứ yêu
Chắc tim khờ thích đập hổng đều
Chắc ngày “cách mạng” đòi đêm trắng
… và chắc nghiện rồi tiếng lêu lêu

Thôi lỡ thôi đành … uống thuốc liều
Thôi lỡ thôi đành … tiêu thì tiêu !

Thảo luận cho bài: "Tiêu Thì Tiêu !"