Tiểu viên kỳ 1 小園其一 • Vườn nhỏ kỳ 1

Tác giả:

Hà xứ huân phong nhập thảo đường,
Đông song thuỵ giác mộng hồn lương.
Lan tùng diệp chiến hương quy tụ,
Trà uyển quang dao ảnh thướng lương.
Nhiễu thế thiềm tranh kình lạp nghĩ,
Cách chi tước tứ bộ thiền lang.
Tiểu viên diệc hữu vô cùng thú,
Bằng kỷ trầm ngâm độc tự lường.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Gió đâu lọt chốn thư phòng,
Bên song hây hẩy, giấc nồng vừa tan.
ống tay thoang thoảng mùi lan,
Chén trà lóng lánh ánh lên mái hồi.
Cóc vồ con kiến tha mồi,
Chim rình bọ ngựa đang ngồi bắt ve.
Mảnh vườn cũng lắm thú ghê,
Ghế bên ngồi nghĩ tỉ tê một mình.

Thảo luận cho bài: "Tiểu viên kỳ 1 小園其一 • Vườn nhỏ kỳ 1"