Tìm Đâu ?

Tác giả:

Từng đêm thao thức suốt canh thâu .

Lòng vẫn chưa nguôi được khối sầu .
Dế khóc buồn thiu đêm nghĩa địa !
Mưa giăng lạnh buốt bến Giang đầu ?
Công danh mốc thếch màu bia đá ?
Sự nghiệp vàng hoe sắc cỏ khâu !
Chiếc lá vàng bay vèo trước gió .
Đổi dời bãi bể hóa nương dâu !

***

Đổi dời bãi bể hóa nương dâu .
Ai chỉ dùm ta phép nhiệm mầu .
Chuộc tội – máu thiêng hồng Thánh giá ?
Soi đường – đuốc Tuệ sáng tinh cầu .
Sao lòng thế tục còn u ám ?
Mà kiếp nhân sinh lắm dãi dầu ?
Sống chết cứ trong vòng lẩn quẩn .
Con Đường Giải Thoát biết tìm đâu ?

Thảo luận cho bài: "Tìm Đâu ?"