Tìm Đâu Cho Thấy (*)

Tác giả:

Tìm đâu cho thấy một con đò ven sông
Tìm đâu cho thấy bông lúa vàng trên đồng

Thảo luận cho bài: "Tìm Đâu Cho Thấy (*)"