Tìm Đâu Xa

Tác giả:

Andante

Phật ở đâu xa, Phật ở trong lòng ta.
Phật ở đâu xa, Phật ở trong lòng ta.
Chớ tìm đâu xa, chớ tìm đâu xa,
Lòng hãy lắng không vương vấn niệm nào,
Ta thấy liền Phật hiện trong ta.
Đời biến khổ đau vì tâm sinh u ám u mê,
Tưởng mình là ta, vọng tâm quên chánh chân như,
Quên quay về Niết bàn trong ta,
Thôi xin người dừng bước chân xa,
Lòng hãy lắng không vương vấn niệm nào,
Ta thấy liền Phật hiện trong ta.

Thảo luận cho bài: "Tìm Đâu Xa"