Tìm em

Tác giả:

Tìm em
tìm em
Phố chậm lên đèn
Tìm em
tìm em
Phố chẳng lên đèn
Phố bỗng không quen
Lối cũ
nghe mình bước lạc

Hàng Đào tìm em
Hàng Bạc tìm đèn
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tìm em"