Tìm trầm

Tác giả:

Lòng rừng già mà hoa thì con gái
Tóc dư hương
cho thương ngậm ngải tìm trầm

Thảo luận cho bài: "Tìm trầm"