Tìm xuân – tầm xuân

Tác giả:

Ngày xuân tha thẩn trên đường
Hoa ai một nhánh bên vườn chào ta
Đến gần nhìn rõ – thì ra
Tìm xuân lại gặp hoa là tầm xuân.

Thảo luận cho bài: "Tìm xuân – tầm xuân"