Tin vui

Tác giả:

Đời bát ngát vít cành ngồi hỏi
Xuân đi đâu trăm lối ngổn ngang
Tin vui vừa giục lên đàng
Áo tơ mở cuộc nếp vàng mênh mông
1942

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Tin vui"