Tình Ðiện Toán

Tác giả:

Chương tình yêu
phiếu đục thừa lỗ nhớ
Mạch loạn dòng
tâm lưỡng số u ơ
Tin phong nụ
nhụy niêm
tình hóc khóa
Ðèn mơ ngơ
Xuân ớ
Ngã tường

Thảo luận cho bài: "Tình Ðiện Toán"