Tình điện toán

Tác giả:

Chương trình yêu
phiếu đục thừa lỗ nhớ
Mạch loạn dòng
tâm lưỡng số u ơ
Tin phong nụ
nhụy niêm
tình hóc khoá
Đèn mơ ngơ
Xuân ớ
Ngã tư ờ
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tình điện toán"