Tịnh Độ

Tác giả:

Lúc đi rãnh rỗi niệm Di Đà
Tâm nhiếp chân thành một bước qua
Miệng xướng Hồng Danh cầu Cực Lạc
Ý ghi Tịnh Độ thoát Ta Bà
Kinh hành vườn vắng lòng thanh thản
Tản bộ lối mòn tục thoát xa
Hiện thế tâm thuần sen diệu nở
Trì danh thật tướng thế thôi mà

Thảo luận cho bài: "Tịnh Độ"