tịnh độ

Tác giả:

Sân đó lòng đây mấy ngổn ngang

Si lay trong gió thả tàn vàng
Niết Bàn là cõi hư hay thật
Cố quốc lời thương lẫn mây ngàn

Cột vội lời thư bóng chim ngang
Mong gửi được thơ trước thiều quang
Mõ chuông bình bát cùng tay nải
Đã sẵn sàng rồi đợi đò ngang

Mùa mưa trí giác trôi theo nước
Nằm trên lá cỏ vớt coi chơi
Cái hoa thêm sắc hơn cái lá
Mình đọc xong rồi cũng quên thôi 

Thảo luận cho bài: "tịnh độ"