Tình hoa

Tác giả:

Em tặng anh bông hoa
Tình hoa em chả tặng
Hương về
hoa ngớ thơm
Hoa ngẩn
lòng hương vắng
Hoa kề giường
hương trắng mấy đại dương
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tình hoa"