Tinh lạc

Tác giả:

Tinh lạc mắt triều phà mưa vội
Sông Hồng chân sóng nổi phù sa

Thảo luận cho bài: "Tinh lạc"