Tính người

Tác giả:

Bề ngoài hình thức,
Ai khác gì ai.
Vì có tính người,
Khác hơn mọi giống.
Dạ hùm lòng phụng,
Nó cũng vẻ vang.
Bởi không thiêng liêng,
Mới ra cầm thú.
Tính ta trời phú,
Có trí có nhân.
Nhân biết yêu người,
Trí hay học thánh.
Lại thêm dũng mãnh,
Chẳng rụt chẳng kinh.
Đủ mọi tính lành,
Là người cao thượng.

Thảo luận cho bài: "Tính người"