Tỉnh Say

Tác giả:

Nằợm nghe tiếng quạ cãi nhau

Tiếng còi hơi thả toa sầu từ em
Ga nào, ai hẹn mà tìm
Thân nào sóng gọi cơn thèm mù khơỉ

Sống đây nào phải là đời
Bởi em giam lỏng hồn tôi xó nào
Gặp nàng thấp thoáng chiêm bao
Lúc say, khi tỉnh lúc nào thật hơn?

Mưa rơi trên nhánh sông hờn
Thuyền đau gối bãi sóng còn chưa tha
Tửu phần đào giữa bình sa
Chôn em khờ khạo chôn ta si tình

Nằm nghe tiền kiếp trở mình
Bến mê chưa tận điêu linh nối dài
Thì say cho hết kiếp mai
Mê em với rượu, mê hoài đã sao

Thảo luận cho bài: "Tỉnh Say"