Tính tự giác

Tác giả:

Lòng là thợ giỏi,
Óc là thợ hay.
Tai mắt chân tay,
Lại như máy điện.
Soi vào thời hiện,
Như bức gương treo.
Gõ đến thời kêu,
Như chuông nhà phật.
Cơ trời nhiệm nhặt,
Chẳng quý mà linh.
Là bởi tính mình,
Tự nhiên cảm giác.
Vui mừng thương giận,
Chạm thời biết ngay.
Phải trái dở hay,
Đứng đâu biết đó.
Tính ta trời phú,
Nào phải đá cây.
Hai chữ lương tri,
Thực là thầy thợ.

Thảo luận cho bài: "Tính tự giác"