Tình tự với rượu bài 1

Tác giả:

Buồn tẻo, buồn teo, hỡi chị men,
Thôi thời với chị kể nhân duyên.
Non sông nợ cũ đền chưa trắng,
Gió sấm luồng xưa rủi đã đen.
Thân vẫn còn đây trời ngó xuống,
Đời như sáo nữa đất bùng lên.
Ừ năm ba chén cười hay khóc,
Khóc lại cười ư cũng đảo điên.
Báo Tiếng Dân 9-1-1937

Nguồn: Cùng một lứa bên trời lận đận – Tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Thanh Niên, 2009.

Thảo luận cho bài: "Tình tự với rượu bài 1"