Tình tự với rượu bài 3

Tác giả:

Muốn tạ thần thơ, thần cứ tiến,
Toan đuổi ma sầu, ma lại đến.
Có sống thôi đi đỡ với đời,
Chẳng say thời cũng chi hơn chén.
Văn minh nhảy nhót gái xô trai,
Phấn đấu lung tung vàng lẫn vện.
Giốc hồ đạp án nói trời kêu,
Này ta quyết với trời già, kiện!
Báo Tiếng Dân 9.1.1937

Muốn tạ thần thơ, thần cứ tiến
Thần thơ không chịu đi.

Nguồn: Cùng một lứa bên trời lận đận – Tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Thanh Niên, 2009.

Thảo luận cho bài: "Tình tự với rượu bài 3"