Tình Xưa

Tác giả:

Từ buổi thuyền đưa khách thuận dằm

Trông chừng bến cũ biệt mù tăm … !
Cảm thương chiếc lá bay theo gió
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm.

(Mùa cổ điển)

Thảo luận cho bài: "Tình Xưa"