Tình yêu và vĩnh viễn

Tác giả:

Anh gặp em trong một thời biến chuyển,
Vừa ban mai sao đã ban chiều.
Anh dù biết tình yêu không vĩnh viễn,
Vẫn đi tìm vĩnh viễn của tình yêu.

Thảo luận cho bài: "Tình yêu và vĩnh viễn"