Tỏ bày cảm khái

Tác giả:

Văn thuyết đương niên Tam Tấn địa,
Phong cương biểu lý cứ sơn hà.
Như hà đới lệ tư hùng hiểm,
Cánh sử thương hoàng thoát võng la.
Bích thảo đa tình oanh chiến cốt,
Hắc hôi mạt kiếp đáo Di Đà.
Thỉnh anh bất thiểu kỳ nam tử,
Độc thính tướng quân tấu khải ca.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Tỏ bày cảm khái"