Tỏ tình

Tác giả:

Lòng mới ngỏ yêu
tim ngọng nói
Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình minh
Âm lạ phố ồn
oanh bỏ đợi
Liễu đầu cành
độc thoại đoạn trường xanh
Em trung tâm nào
ngữ ngoại tim anh
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Tỏ tình"