Tỏ Tình

Tác giả:

Lòng mới ngỏ yêu

tim ngọng nói

Lời tỏ tình chưa sáng sõi bình minh
Âm lạ phố ồn
oanh bỏ đợi

Liễu đầu cành
độc thoại đoạn trường xanh

Em trung tâm nào
Ngữ ngoại tim anh

Thảo luận cho bài: "Tỏ Tình"