Tóc mẹ

Tác giả:

Tự xa ta tóc mẹ trắng ngần nào
Có ai đến thay ta mà dỗ mẹ
Hai mươi năm và ba trăm ngàn xâm lược Mỹ
Ta đâu dám nhớ nhiều, sợ tóc mẹ trắng càng mau.

Thảo luận cho bài: "Tóc mẹ"