Tóc Thề

Tác giả:

Thương chàng tóc chửa chấm vai
Câu thơ đẫm nguyệt rung hoài hồn em
Tóc thề, trăng lỡ, đời nghiêng
Có chàng biển lạnh, sông phiền chợt vơi

Thảo luận cho bài: "Tóc Thề"