Tôi – Anh …

Tác giả:

Tôi – Anh
giữa chợ đời
hai con người – hai cuộc sống
rất khác xa ..
hai thế giới – hai cội nguồn
xa lạ …
gặp gỡ nhau đây
giữa chợ đời …

tôi
mang nặng cái nợ đời
oằn oại …

anh
đôi vai
cuộc sống
của trần gian

hai thế giới

cùng chung
vĩ tuyến ?

hai tâm hồn

cùng
nỗi ưu tư ?

tôi – anh
giữa chợ đời
hai con người
hai cuộc sống
rất khác xa

lấy cán cân
mong sự sống hài hoà
lấy thước tấc
để đo lường trách nhiệm
cái vĩ tuyến
vẫn ngăn
chia
hai thế giới
hai tâm hồn
vẫn
chở
những riêng tư

tôi – anh
giữa chợ đời
hai con người
hai cuộc sống
rất khác xa …

Tigon
May 7th, 2002

Thảo luận cho bài: "Tôi – Anh …"