Tới nhà

Tác giả:

Thương thương tây sơn mộ,
Ế ế vạn tỉnh thu.
Chúng điểu như luyến quy,
Chinh nhân tri sở đầu.
Nhi nữ dị vi biệt,
Tương kiến đãn thuỳ đầu.
Dư diệc bất tự chủ,
Nhân chi sinh viễn sầu.
Xuất môn đãn bằng thiếu,
Trường lộ thượng du du.
Nam hành giả thuỳ thị,
Nhật án phục hà cầu?
Bộc tử hà cúc cúc chí,
Sáp giới tây thôn hưu.
Tá vấn cựu kỷ cúc,
Kim hữu kỷ tùng phầu?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Tới nhà"