Tôi Tin Chắc Một Ðiều

Tác giả:

Tôi tin chắc một điều

Một điều tất yếu
Là ngày mai mặt trời sẽ chiếu
Tôi lại nghĩ một điều
Một điều sâu thẳm
Là đêm tàn Cộng Sản tối tăm
Có thể kéo dài hàng mấy mươi năm
Và như thế sẽ buồn lắm lắm
Cho kiếp người sống chẳng bao lăm !

(1969)
Nguyễn Chí Thiện 

Thảo luận cho bài: "Tôi Tin Chắc Một Ðiều"