Tởn làm thơ Đường luật

Tác giả:

Dai như giẻ rách có ai dè
Thấy họ làm thi, cũng ngứa nghề
Ưng gọi gió trăng ngâm để chứng
Muốn kêu trời đất đọc cho nghe
Hoa tay tưởng khá đem đi mét
Đắc ý rằng hay mới chạy khoe
Bảy bước thành thơ tài tử lắm
Dai như giẻ rách có ai dè
Lệ Thanh

Nguồn: Báo Sài Gòn văn chương, số 12-11-1935

Thảo luận cho bài: "Tởn làm thơ Đường luật"