Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khán nhân thuật ngâm, tịnh ký

Tác giả:

Nhớ ai mà biết nói cùng ai
Rằng chữ đồng ta quyết một hai.
Hoa liễu vui đâu mình dễ khéo,
Non sông dành giả nợ còn dài.
Chén tình dầu nhẫn lâu mà nhạt
Giải ước nguyền âu thắm chẳng phai.
Đầy đoạ duyên trần thôi đã định,
Xương giang duềnh để ngắm tương lai.
巽峰得夢誌與我看因述吟並寄 – Tốn Phong thị nằm mộng, ghi lại mang cho xem, nhân đó làm bài thơ thuật chuyện và gửi.

Thảo luận cho bài: "Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khán nhân thuật ngâm, tịnh ký"